Vedtægter for Museumsforeningen Endelave Museum.

 

§1 Navn og hjemsted.

Stk. 1: Foreningens navn er Museumsforeningen Endelave Museum, og den er stiftet den 14. februar 1984.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Horsens Kommune.

Stk. 3: Museet har lokaler i den af foreningen ejede ejendom pr. 01.04.2021.
Ejendommen Matr. nr. 1a Landsejerlav Endelave by, Vesterby 1, 8789 Endelave omfatter bindingsværksstuehuset samt kampestensladen og et jordareal på 1842 m2.

 

§2 Formål.

Museumsforeningen Endelave Museum driver Endelave Museum og har til formål indenfor det i § 3 nævnte virkeområde at indsamle og i museet bevare og udstille genstande fra fortiden, så disse minder om vore forfædres kultur og livsvilkår kan udnyttes i folkeoplysningens og videnskabens tjeneste.
Endvidere er det foreningens opgave at virke for bevaring af fortidsminderne på Endelave. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

 

§3 Forhold til andre organisationer.

Stk. 1: Museets virkeområde er Endelave, dog skal det være Horsens Museum tilladt – med hensyntagen til Endelave Museums naturlige interesser – at foretage undersøgelser og indsamlinger i nævnte område.

Stk. 2: Museet er åbent for samarbejde med skoler i Horsens Kommune.

 

§4 Medlemsforhold.

Stk. 1: Som medlem af museumsforeningen optages enhver person eller organisation, der til denne betaler det fastsatte årlige kontingent for individuelt henholdsvis gruppemedlemskab.

Stk. 2: Ethvert medlem har ret til at anvende foreningens faciliteter og deltage i foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter.

Stk. 3: Udmeldelse kan ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen.

 

§5 Kontingent.

Stk. 1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Der kan fastsættes forskellige kontingenter for konkrete grupper af medlemmer.

Stk. 2: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.

Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.

 

§6 Ordinær generalforsamling.

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1. april.

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 4 ugers varsel ved opslag på øen, hjemmesiden, færgen og sociale platforme.
Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag.

Såfremt der måtte være ændringer til dagsorden, bekendtgøres denne senest 1 uge før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages.

Regnskab og andre bilag til dagsordenen udleveres ved fremmøde.

Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle aktive medlemmer – gruppemedlemskaber udgør én stemme.

Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal (2/3), jf. §§ 12 og 13. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem.

Stk. 9: Alle personvalg sker skriftligt, såfremt der er flere kandidater end det nødvendige antal, der er på valg.

Stk. 10: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.

Stk. 11: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger.

 

§7 Dagsorden for ordinær generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning ved formanden
 • Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 • Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg til bestyrelsen
 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år)
 2. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (i lige år)
 3. Valg af 2 suppleanter
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 • Eventuelt

 

§8 Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.

 

§9 Bestyrelsen.

Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte forretningsudvalg, udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af foreningens anliggender i henhold til de af den samlede bestyrelse trufne beslutninger og i overensstemmelse med de i museets arbejdsplan fastlagte retningslinjer eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, en formand, en kasserer og 5 yderligere medlemmer. Bestyrelsen, der er ulønnet, konstituerer i øvrigt sig selv, og foretager fornøden fordeling af opgaverne. Formand og kasserer kan ikke være samme person.
Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år. I ulige år vælges 3 medlemmer og i lige år vælges 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
To suppleanter vælges hvert år for et år ad gangen. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 3: Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder

 

§10 Regnskab og revision.

Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret – 1. januar til 31. december.

Stk. 2: Kassereren udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3: Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer. På hver ordinær generalforsamling vælges to revisorer og en revisorsuppleant for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4: Revisorerne skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.

 

§11 Tegningsret og hæftelse.

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem i forening eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb og salg af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig for anvendelse af foreningens midler og disses betryggende anbringelse. Foreningen må ikke under nogen form stifte gæld.
Foreningens kontante pengebeholdning og formue skal indestå på særlige for foreningen oprettede konti i bank eller sparekasse.

Stk. 3: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

Stk. 4: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke personligt for disse forpligtelser. 

 

§12 Vedtægtsændringer.

Stk. 1: Rettidige fremsendte forslag til ændring af vedtægterne kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

 

§13 Opløsning.

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

Stk. 2: På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

Stk. 4: Ved opløsning skal ”Lov om de kulturhistoriske lokalmuseer af 3. juni 1958” iagttages:

 • 3 i) ved ophør af et selvejende eller foreningsejet lokalmuseum overgår, hvor ikke anden gyldig bestemmelse er truffet før denne lovs' ikrafttræden, museets ejendele til kommunen eller amtet, såfremt pågældende byråd eller amtsråd vil overtage museets drift; i modsat fald bestemmer ministeren; hvorledes der skal forholdes med de pågældende ejendele.

 

 

Bestyrelsen 24-06-2021