Referat Endelave Museumsforenings generalforsamling 26/3 2022

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
  5. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontigent og budget for det kommende år
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelse:

          - Ib Elgaard – modtager genvalg

          - Palle Kristensen – modtager ikke genvalg

          - Jens Olsen – modtager genvalg

          - Karsten Andersen – modtager ikke genvalg

        Valg af 2 suppleanter

  1. Valg af 2 revisorer
  2. Eventuelt

 

 

1. Ib bød velkommen og takkede for fremmødet, hvorefter Grethe Elmer blev valgt til dirigent og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet

 

2. Herefter valgtes 2 stemmetællere – Sonja og Mette

 

3. Næste punkt på dagsordenen var bestyrelsens beretning som godkendtes (bilag fra Ib)

 

4. Efterfølgende blev regnskabet fremlagt af Uffe og godkendt (praktisk bemærkning vedr. køb af museumsbygningen er restbeløbet de manglende 76.000kr, da der i 2020 blev betalt 25.000kr. – altså samlet pris 101.000kr.

 

5. Ib uddybede udgiften til bevaringsdeklarationen, som var opført som post på forslaget. Herefter budgettet blev godkendt – Kontigent fastholdes 75kr/person 130 kr/par

 

6. Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen

 

7. Valg til bestyrelsen: Ib Elgaard og Jens Olsen genvalgtes og nyvalgte blev Søren Krogh og Annette Lorenzen

    Ulla Rasmussen valgtes som 1. suppleant og Sonja Elgaard genvalgtes som 2. suppleant

 

8. Grethe Elmer og Frede Lassen genvalgtes som revisorer

 

9.  Under Eventuelt fremkom der en opfordring til, at bestyrelsen sender regning til alle, der gør brug af Stenladen

                                               

 

Ref.  Palle Dupont Kristensen.