Referat fra generalforsamling for Museumsforeningen Endelave Museum 25.03.2023

 

Tilstede: 16 medlemmer, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter.

 1. Valg af dirigent
  Frede Lassen blev valgt.
 2. Valg af stemmetællere
  Bent Hindrup blev valgt.
 3. Bestyrelsens beretning
  Formand Ib Elgaard fremlagde beretningen.
  Der var spørgsmål til forsinkelsen omkring fritagelse af grundskylden. Ib gjorde rede for at det er problemerne med ejendomsvurderingssystemet der forsinker processen.
  Desuden var der et spørgsmål til tidshorisonten på projektgruppens arbejde. Ansøgningen er ved at være færdig og skal så godkendes i bestyrelsen, derefter er der en sagsbehandlingstid på 3-6 måneder ved Realdania. Vi er fremme ved 2026 før renoveringen er færdig, hvis den godkendes. Det er kun stuehuset der er fredet, laden er bevaringsværdig. Realdania støtter ikke renovering af fredede bygninger, men det gør andre fonde og Slots- og Kulturstyrelsen med op til 20% af anlægsudgifterne.
  Beretningen blev enstemmigt godkendt.
 4. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2022
  Sonja Elgaard fremlagde regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 5. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for 2023
  Sonja Elgaard fremlagde forslag til kontingent og budget. Kontingent blev fra 2024 ændret til 100,- pr. person uden rabat for par. Budgettet blev derefter godkendt.
 6. Behandling af indkomne forslag
  Ikke indkommet nogen forslag.
 7. Valg til bestyrelse – på valg er:
  • Tove Yde (modtager genvalg)
  • Kirsten Nielsen (modtager genvalg)
  • Sonja Elgaard (modtager valg)

Alle blev genvalgt.

 1. Valg af suppleanter
  Torben Mikkelsen og Ulla Rasmussen blev valgt.

 2. Valg af revisorer og suppleant (revisorer modtager genvalg)
  Frede Lassen og Grete Elmer blev genvalgt.

 3. Eventuelt

Referent: Annette G. Lorentzen / 27.03.2023

 

 

Referat Endelave Museumsforenings generalforsamling 26/3 2022

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
 5. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontigent og budget for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse:

          - Ib Elgaard – modtager genvalg

          - Palle Kristensen – modtager ikke genvalg

          - Jens Olsen – modtager genvalg

          - Karsten Andersen – modtager ikke genvalg

        Valg af 2 suppleanter

 1. Valg af 2 revisorer
 2. Eventuelt

 

 

1. Ib bød velkommen og takkede for fremmødet, hvorefter Grethe Elmer blev valgt til dirigent og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet

 

2. Herefter valgtes 2 stemmetællere – Sonja og Mette

 

3. Næste punkt på dagsordenen var bestyrelsens beretning som godkendtes (bilag fra Ib)

 

4. Efterfølgende blev regnskabet fremlagt af Uffe og godkendt (praktisk bemærkning vedr. køb af museumsbygningen er restbeløbet de manglende 76.000kr, da der i 2020 blev betalt 25.000kr. – altså samlet pris 101.000kr.

 

5. Ib uddybede udgiften til bevaringsdeklarationen, som var opført som post på forslaget. Herefter budgettet blev godkendt – Kontigent fastholdes 75kr/person 130 kr/par

 

6. Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen

 

7. Valg til bestyrelsen: Ib Elgaard og Jens Olsen genvalgtes og nyvalgte blev Søren Krogh og Annette Lorenzen

    Ulla Rasmussen valgtes som 1. suppleant og Sonja Elgaard genvalgtes som 2. suppleant

 

8. Grethe Elmer og Frede Lassen genvalgtes som revisorer

 

9.  Under Eventuelt fremkom der en opfordring til, at bestyrelsen sender regning til alle, der gør brug af Stenladen

                                               

 

Ref.  Palle Dupont Kristensen.