Referat af generalforsamlingen 22.07.21 i Museumsforeningen.

 

Velkomst:

Inge bød velkommen til den 37. generalforsamling i Museumsforeningen – der var 15 deltagere.
Herefter blev Simon Lægsgaard valgt som dirigent og kunne erklære generalforsamlingen lovligt indvarslet.

Lotte Krogh og Niels Aalund valgtes som stemmetællere.

 

Formandens beretning:

Inge startede sin beretning med at redegøre for sæson 2020, og konstaterede at dette havde været en meget atypisk sæson grundet Covid 19. Besøgstallet havde været væsentlig højere end forrige år dels pga. gratisfærge, men også Ø-guiden havde været forbi museet med rigtig mange gæster. I alt 1400 besøgende blev det til.
Foreningens medlemstal havde været stagnerende (ca. 150 medlemmer), hvorfor bestyrelsen havde iværksat én hvervningskampagne med bl.a. omdeling af flyers til alle husstande samt efterfølgende opfølgning af dette (nuværende medlemstal ca. 200). Herudover er der tilgået større og mindre donationer – Tak for det.

Efter købet er det blevet nødvendigt at ændre vores vedtægter af 2 årsager:
1. Vi er nu blevet en selvejende institution.
2. Bestyrelsens sammensætning med repræsentant fra Endelave menighedsråd som udtræder af bestyrelsen, dette vil ændre tallet til 8 hvilket ikke er praktisk, hvorfor bestyrelsen foreslår at der fremover skal være 7 medlemmer i bestyrelsen. Dette kræver en godkendelse af generalforsamlingen. (nærmere herom under indkomne forslag)
Endelave Museumsforening er nu blevet ejere af museumsbygningen – Stenladen – samt gårdspladsen på matrikel 1.a, hvilket afstedkommer øget behov for hjælp fra frivillige.
Årets Temaudstilling har været ”PRÆSTEGÅRDENS HISTORIE 1741 – 2021”. Den fortsætter i år.
Vi skal i den kommende tid beslutte os for, hvorledes vi ønsker at anvende vores nyerhvervede velkendte herlighed og hvor Stenladen har en særlig plads.
Plan 1 er en påtænkt udlejningsperiode på et års tid og en plan 2 der rækker 2 – 10 år frem.
Jeg håber at vi kan samle nogle kreative personer der har tid og lyst til at arbejde i visions- udviklingsfora.
Plan 2 er langsigtet og vil indebære renovering og vedligehold af bygninger samt at arbejde videre med de vedtagne visioner i det tempo vi magter økonomisk.

Kort sagt, vil vi gerne indbyde interesserede brugere til at være med til at formulere fremtiden for et nyt aktivt og spændende projekt.

Beretningen overdrages hermed til generalforsamlingen og det åbnede for drøftelse af fremtidig brug af matrikel 1.a.

Niels Aalund gjorde opmærksom på vigtigheden af, at Museumsforeningen  indtænker hele matriklen i den nye udviklingsplan, samtidig med at der naturligvis også skal afsøges muligheder for at søge fondsmidler.
Bestyrelsen redegjorde for de overordnede tanker man havde gjort sig.
Bestyrelsen ønsker sig stor åbenhed i processen ved at inddrage så mange som muligt til at  bidrage med ideer og medvirke til at man kommer omkring så mange ”hjørner” som muligt.
Dette affødte en drøftelse af metoder og økonomi.
Man kunne f.eks. benytte sig af brugermøde i efterårsferien, hvor der medvirkede en facilitator, som kunne styre os gennem sådan en dag med et brugbart resultat, der kunne nedsættes arbejdsgrupper, der kunne laves et fremtidsværksted osv..
Der var stærkt ønske om af ”levendegøre” området, herunder at give muligheder for at lade andre af øens foreninger bruge området for promovering af deres forening f.eks. Fergusonforeningen, m.fl. Der kom også et forslag om at inddrage det omgivende hav i en helhedsplan.
Vores økonomi er ikke prangende – og al hjælp ude fra koster. Dette afstedkom et konkret forslag om at søge midler fra ”Ø støttemidlerne” til dette indledende arbejde allerede her i efteråret.
Målgrupper må også gerne være yngre mennesker, børnefamilier,m.fl.
Bestyrelsen lovede at arbejde videre med de fremkomne input, og håber at rigtig mange vil deltage, så matrikel 1.a kan blive et aktiv for Endelave.
Der blev foreslået at indkalde til et brugermøde i uge 42 – efterårsferien.
Beretningen blev godkendt.

 

Regnskab:

Herefter fortsatte vi med regnskab og budget.

Regnskabet blev godkendt

Budget viste et underskud for 2021 hvilket stammer fra betaling af sidste rate af købet. Dette betød, at bestyrelsen blev godkendt til at gøre brug af formuen i rimeligt omfang, i forbindelse med igangsættelse af det indledende arbejde med udviklingen af matrikel 1.a, hvorpå budgettet blev godkendt.

 

Indkomne forslag:

Bestyrelsen havde 2 forslag til godkendelse af generalforsamlingen.
Forslag 1: omkring vedtægtsændringer blev drøftet på generalforsamlingen men kunne ikke vedtages da 2/3 af medlemmerne ikke var til stede, og blev derfor henvist til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling.

Forslag 2: vedr. kontingentforhøjelse - bestyrelsen stillede forslag om stigning af kontingentet fra 50kr/år – 75kr/år gældende fra 1/1 2022
Forslaget vedtoges.

 

Valg:

Valg til bestyrelse: Afgår efter tur Inge Grosen, Mette Roepstorff, Kirsten Nielsen og Ib Elgaard.
Efter henholdsvis 22 og 20 år som aktive best.medlemmer ønskede Inge og Mette ikke genvalg. Kirsten og Ib genvalgtes og nyvalgt blev Tove Yde (Inge vikarierer på den 8. plads, indtil vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamling.

Valg af suppleanter: Her valgtes Mette Skjold og Jens Olsen.

Valg af revisorer: Der var genvalg til Grete Elmer og Frede Lassen

 

Eventuelt:

Eventuelt – Intet.

 

Ekstra ordinær generalforsamling afholdes den 06.08. kl. 15 – 15.30  i skolens musiklokale.

                                                                        
Referent Palle Dupont Kristensen